Sirdal

Vest-Agder

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Sirdal med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
4,6 %
Netto driftsresultat
4,3 %
Langsiktig gjeld
0,0 %
Arbeidskapital
0,0 %
Frie inntekter
kr 75 892
Netto lånegjeld
kr 0
Utgifter barnehage
kr 172 183
Utgifter grunnskole
kr 173 455
Utgifter kommunehelse
kr 6 475
Utgifter pleie og omsorg
kr 35 459
Utgifter sosialtjenesten
kr 4 676
Utgifter barnevern
kr 8 988
Utgifter administrasjon
kr 18 406
Barnehagedekning
87,5 %
Andel spesialundervisning
4,8 %
Legeårsverk
21,7 Stk
Fysioterapiårsverk
10,9 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
95,1 %
Beboere institusjon
27,6 %
Sosialhjelpsmottakere
1,8 %
Barnevernstiltak
3,1 %
Sykkel-, gangveier/turstier
0,0 km
Kommunalt disponerte boliger
0,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
0,1 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 213 610
Enhetskostnader grunnskole
kr 158 055
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
10,4 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 188 236
Enhetskostnader institusjon
kr 1 224 103
Årsgebyr vannforsyning
kr 2 517
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 3 497
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 2 500
Reguleringsplaner
148 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 308 714
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.