Kvinesdal

Vest-Agder

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Kvinesdal med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
-1,4 %
Netto driftsresultat
1,8 %
Langsiktig gjeld
199,6 %
Arbeidskapital
18,8 %
Frie inntekter
kr 58 284
Netto lånegjeld
kr 71 850
Utgifter barnehage
kr 135 507
Utgifter grunnskole
kr 130 888
Utgifter kommunehelse
kr 2 864
Utgifter pleie og omsorg
kr 23 987
Utgifter sosialtjenesten
kr 2 229
Utgifter barnevern
kr 8 561
Utgifter administrasjon
kr 5 568
Barnehagedekning
88,0 %
Andel spesialundervisning
4,0 %
Legeårsverk
11,5 Stk
Fysioterapiårsverk
9,6 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
97,5 %
Beboere institusjon
7,1 %
Sosialhjelpsmottakere
3,0 %
Barnevernstiltak
5,2 %
Sykkel-, gangveier/turstier
3,0 km
Kommunalt disponerte boliger
29,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
0,5 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 184 917
Enhetskostnader grunnskole
kr 130 930
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
14,7 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 371 628
Enhetskostnader institusjon
kr 1 129 186
Årsgebyr vannforsyning
kr 3 202
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 4 666
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 2 483
Reguleringsplaner
77 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 89 557
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.