Hægebostad

Vest-Agder

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Hægebostad med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
-4,2 %
Netto driftsresultat
2,4 %
Langsiktig gjeld
201,4 %
Arbeidskapital
27,3 %
Frie inntekter
kr 67 445
Netto lånegjeld
kr 71 972
Utgifter barnehage
kr 120 071
Utgifter grunnskole
kr 143 874
Utgifter kommunehelse
kr 5 423
Utgifter pleie og omsorg
kr 22 948
Utgifter sosialtjenesten
kr 3 634
Utgifter barnevern
kr 5 489
Utgifter administrasjon
kr 10 179
Barnehagedekning
78,7 %
Andel spesialundervisning
6,0 %
Legeårsverk
12,9 Stk
Fysioterapiårsverk
12,0 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
100,0 %
Beboere institusjon
16,5 %
Sosialhjelpsmottakere
2,6 %
Barnevernstiltak
2,2 %
Sykkel-, gangveier/turstier
6,0 km
Kommunalt disponerte boliger
19,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
0,5 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 184 100
Enhetskostnader grunnskole
kr 173 817
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
0,0 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 124 312
Enhetskostnader institusjon
kr 961 292
Årsgebyr vannforsyning
kr 3 751
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 12 697
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 3 918
Reguleringsplaner
0 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 92 278
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.