Lyngdal

Vest-Agder

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Lyngdal med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
1,4 %
Netto driftsresultat
2,6 %
Langsiktig gjeld
189,2 %
Arbeidskapital
19,8 %
Frie inntekter
kr 54 424
Netto lånegjeld
kr 55 385
Utgifter barnehage
kr 129 937
Utgifter grunnskole
kr 100 328
Utgifter kommunehelse
kr 2 674
Utgifter pleie og omsorg
kr 17 127
Utgifter sosialtjenesten
kr 4 612
Utgifter barnevern
kr 10 444
Utgifter administrasjon
kr 4 769
Barnehagedekning
89,2 %
Andel spesialundervisning
6,7 %
Legeårsverk
11,1 Stk
Fysioterapiårsverk
10,3 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
96,4 %
Beboere institusjon
10,5 %
Sosialhjelpsmottakere
5,3 %
Barnevernstiltak
5,6 %
Sykkel-, gangveier/turstier
7,0 km
Kommunalt disponerte boliger
9,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
0,5 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 178 367
Enhetskostnader grunnskole
kr 111 023
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
21,8 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 370 623
Enhetskostnader institusjon
kr 1 271 208
Årsgebyr vannforsyning
kr 2 053
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 2 366
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 2 340
Reguleringsplaner
56 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 70 442
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.