Lindesnes

Vest-Agder

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Lindesnes med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
0,9 %
Netto driftsresultat
4,4 %
Langsiktig gjeld
219,0 %
Arbeidskapital
24,5 %
Frie inntekter
kr 57 981
Netto lånegjeld
kr 69 883
Utgifter barnehage
kr 126 371
Utgifter grunnskole
kr 114 852
Utgifter kommunehelse
kr 2 804
Utgifter pleie og omsorg
kr 20 611
Utgifter sosialtjenesten
kr 3 010
Utgifter barnevern
kr 19 875
Utgifter administrasjon
kr 5 644
Barnehagedekning
86,9 %
Andel spesialundervisning
4,4 %
Legeårsverk
9,5 Stk
Fysioterapiårsverk
8,9 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
100,0 %
Beboere institusjon
9,4 %
Sosialhjelpsmottakere
8,2 %
Barnevernstiltak
7,1 %
Sykkel-, gangveier/turstier
6,0 km
Kommunalt disponerte boliger
18,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
0,5 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 162 137
Enhetskostnader grunnskole
kr 128 489
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
16,4 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 280 166
Enhetskostnader institusjon
kr 1 312 000
Årsgebyr vannforsyning
kr 3 631
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 7 175
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 2 190
Reguleringsplaner
100 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 75 500
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.