Audnedal

Vest-Agder

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Audnedal med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
9,8 %
Netto driftsresultat
16,1 %
Langsiktig gjeld
2,3 %
Arbeidskapital
12,0 %
Frie inntekter
kr 69 980
Netto lånegjeld
-kr 948
Utgifter barnehage
kr 134 940
Utgifter grunnskole
kr 133 534
Utgifter kommunehelse
kr 4 262
Utgifter pleie og omsorg
kr 20 324
Utgifter sosialtjenesten
kr 3 274
Utgifter barnevern
kr 5 666
Utgifter administrasjon
kr 9 664
Barnehagedekning
83,8 %
Andel spesialundervisning
3,2 %
Legeårsverk
9,2 Stk
Fysioterapiårsverk
11,2 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
100,0 %
Beboere institusjon
21,2 %
Sosialhjelpsmottakere
3,7 %
Barnevernstiltak
4,1 %
Sykkel-, gangveier/turstier
28,0 km
Kommunalt disponerte boliger
23,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
0,5 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 193 490
Enhetskostnader grunnskole
kr 103 198
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
13,4 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 292 475
Enhetskostnader institusjon
kr 1 074 565
Årsgebyr vannforsyning
kr 289
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 16
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 2 190
Reguleringsplaner
0 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 82 745
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.