Åseral

Vest-Agder

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Åseral med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
-1,2 %
Netto driftsresultat
15,3 %
Langsiktig gjeld
181,4 %
Arbeidskapital
146,6 %
Frie inntekter
kr 78 811
Netto lånegjeld
kr 85 873
Utgifter barnehage
kr 142 111
Utgifter grunnskole
kr 206 333
Utgifter kommunehelse
kr 7 671
Utgifter pleie og omsorg
kr 27 988
Utgifter sosialtjenesten
kr 3 559
Utgifter barnevern
kr 12 898
Utgifter administrasjon
kr 21 994
Barnehagedekning
85,2 %
Andel spesialundervisning
8,8 %
Legeårsverk
21,2 Stk
Fysioterapiårsverk
15,9 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
100,0 %
Beboere institusjon
12,7 %
Sosialhjelpsmottakere
2,0 %
Barnevernstiltak
8,0 %
Sykkel-, gangveier/turstier
11,0 km
Kommunalt disponerte boliger
36,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
0,5 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 190 783
Enhetskostnader grunnskole
kr 202 388
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
8,9 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 214 660
Enhetskostnader institusjon
kr 1 655 900
Årsgebyr vannforsyning
kr 4 217
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 6 743
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 3 134
Reguleringsplaner
30 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 157 115
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.