Marnardal

Vest-Agder

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Marnardal med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
3,1 %
Netto driftsresultat
11,4 %
Langsiktig gjeld
167,0 %
Arbeidskapital
61,7 %
Frie inntekter
kr 66 576
Netto lånegjeld
kr 54 721
Utgifter barnehage
kr 157 493
Utgifter grunnskole
kr 143 367
Utgifter kommunehelse
kr 3 431
Utgifter pleie og omsorg
kr 23 676
Utgifter sosialtjenesten
kr 2 385
Utgifter barnevern
kr 16 705
Utgifter administrasjon
kr 10 838
Barnehagedekning
89,7 %
Andel spesialundervisning
6,5 %
Legeårsverk
11,6 Stk
Fysioterapiårsverk
11,4 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
100,0 %
Beboere institusjon
12,6 %
Sosialhjelpsmottakere
4,1 %
Barnevernstiltak
5,2 %
Sykkel-, gangveier/turstier
0,0 km
Kommunalt disponerte boliger
10,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
0,5 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 208 533
Enhetskostnader grunnskole
kr 149 595
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
13,7 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 306 627
Enhetskostnader institusjon
kr 1 055 522
Årsgebyr vannforsyning
kr 4 671
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 6 196
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 2 190
Reguleringsplaner
102 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 74 455
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.