Søgne

Vest-Agder

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Søgne med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
0,8 %
Netto driftsresultat
3,3 %
Langsiktig gjeld
177,5 %
Arbeidskapital
41,1 %
Frie inntekter
kr 50 156
Netto lånegjeld
kr 46 326
Utgifter barnehage
kr 130 722
Utgifter grunnskole
kr 106 316
Utgifter kommunehelse
kr 2 733
Utgifter pleie og omsorg
kr 14 169
Utgifter sosialtjenesten
kr 3 452
Utgifter barnevern
kr 8 200
Utgifter administrasjon
kr 5 253
Barnehagedekning
91,8 %
Andel spesialundervisning
8,2 %
Legeårsverk
15,4 Stk
Fysioterapiårsverk
8,9 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
96,9 %
Beboere institusjon
12,3 %
Sosialhjelpsmottakere
4,7 %
Barnevernstiltak
5,6 %
Sykkel-, gangveier/turstier
9,0 km
Kommunalt disponerte boliger
11,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
0,6 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 184 534
Enhetskostnader grunnskole
kr 127 113
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
15,3 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 159 400
Enhetskostnader institusjon
kr 1 169 500
Årsgebyr vannforsyning
kr 1 990
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 3 436
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 3 140
Reguleringsplaner
70 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 118 704
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.