Songdalen

Vest-Agder

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Songdalen med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
1,5 %
Netto driftsresultat
4,4 %
Langsiktig gjeld
230,2 %
Arbeidskapital
58,0 %
Frie inntekter
kr 53 089
Netto lånegjeld
kr 69 349
Utgifter barnehage
kr 127 107
Utgifter grunnskole
kr 110 245
Utgifter kommunehelse
kr 2 543
Utgifter pleie og omsorg
kr 13 438
Utgifter sosialtjenesten
kr 3 052
Utgifter barnevern
kr 6 999
Utgifter administrasjon
kr 5 670
Barnehagedekning
81,6 %
Andel spesialundervisning
13,5 %
Legeårsverk
10,5 Stk
Fysioterapiårsverk
9,8 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
100,0 %
Beboere institusjon
6,6 %
Sosialhjelpsmottakere
2,7 %
Barnevernstiltak
6,9 %
Sykkel-, gangveier/turstier
5,0 km
Kommunalt disponerte boliger
19,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
0,6 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 177 059
Enhetskostnader grunnskole
kr 126 549
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
13,3 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 324 103
Enhetskostnader institusjon
kr 813 265
Årsgebyr vannforsyning
kr 2 944
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 3 352
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 3 140
Reguleringsplaner
0 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 196 070
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.