Vennesla

Vest-Agder

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Vennesla med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
3,2 %
Netto driftsresultat
5,6 %
Langsiktig gjeld
172,8 %
Arbeidskapital
31,5 %
Frie inntekter
kr 52 329
Netto lånegjeld
kr 50 441
Utgifter barnehage
kr 135 438
Utgifter grunnskole
kr 108 902
Utgifter kommunehelse
kr 2 435
Utgifter pleie og omsorg
kr 16 883
Utgifter sosialtjenesten
kr 3 127
Utgifter barnevern
kr 9 615
Utgifter administrasjon
kr 3 692
Barnehagedekning
91,6 %
Andel spesialundervisning
8,4 %
Legeårsverk
9,9 Stk
Fysioterapiårsverk
9,9 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
97,8 %
Beboere institusjon
10,9 %
Sosialhjelpsmottakere
4,0 %
Barnevernstiltak
7,3 %
Sykkel-, gangveier/turstier
10,0 km
Kommunalt disponerte boliger
23,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
0,6 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 190 112
Enhetskostnader grunnskole
kr 116 459
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
13,1 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 183 318
Enhetskostnader institusjon
kr 1 162 819
Årsgebyr vannforsyning
kr 3 340
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 5 130
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 3 140
Reguleringsplaner
111 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 151 739
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.