Flekkefjord

Vest-Agder

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Flekkefjord med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
-2,0 %
Netto driftsresultat
-0,4 %
Langsiktig gjeld
214,2 %
Arbeidskapital
14,0 %
Frie inntekter
kr 57 893
Netto lånegjeld
kr 73 980
Utgifter barnehage
kr 144 433
Utgifter grunnskole
kr 120 025
Utgifter kommunehelse
kr 3 746
Utgifter pleie og omsorg
kr 23 421
Utgifter sosialtjenesten
kr 3 339
Utgifter barnevern
kr 7 248
Utgifter administrasjon
kr 3 805
Barnehagedekning
88,8 %
Andel spesialundervisning
4,6 %
Legeårsverk
11,9 Stk
Fysioterapiårsverk
10,1 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
95,7 %
Beboere institusjon
13,5 %
Sosialhjelpsmottakere
3,9 %
Barnevernstiltak
3,5 %
Sykkel-, gangveier/turstier
11,0 km
Kommunalt disponerte boliger
22,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
1,1 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 204 766
Enhetskostnader grunnskole
kr 116 219
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
15,7 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 307 104
Enhetskostnader institusjon
kr 1 061 750
Årsgebyr vannforsyning
kr 1 651
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 2 245
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 2 483
Reguleringsplaner
189 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 119 496
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.