Farsund

Vest-Agder

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Farsund med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
0,5 %
Netto driftsresultat
0,8 %
Langsiktig gjeld
208,9 %
Arbeidskapital
22,9 %
Frie inntekter
kr 52 721
Netto lånegjeld
kr 81 782
Utgifter barnehage
kr 140 140
Utgifter grunnskole
kr 107 393
Utgifter kommunehelse
kr 2 597
Utgifter pleie og omsorg
kr 20 303
Utgifter sosialtjenesten
kr 2 919
Utgifter barnevern
kr 7 293
Utgifter administrasjon
kr 3 727
Barnehagedekning
89,0 %
Andel spesialundervisning
7,1 %
Legeårsverk
7,6 Stk
Fysioterapiårsverk
8,0 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
97,3 %
Beboere institusjon
12,7 %
Sosialhjelpsmottakere
3,5 %
Barnevernstiltak
5,2 %
Sykkel-, gangveier/turstier
7,0 km
Kommunalt disponerte boliger
9,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
0,5 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 234 856
Enhetskostnader grunnskole
kr 110 180
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
13,8 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 271 224
Enhetskostnader institusjon
kr 1 151 132
Årsgebyr vannforsyning
kr 2 750
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 3 890
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 2 269
Reguleringsplaner
82 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 77 551
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.