Mandal

Vest-Agder

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Mandal med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
0,5 %
Netto driftsresultat
1,4 %
Langsiktig gjeld
207,8 %
Arbeidskapital
13,9 %
Frie inntekter
kr 53 234
Netto lånegjeld
kr 60 088
Utgifter barnehage
kr 142 267
Utgifter grunnskole
kr 96 955
Utgifter kommunehelse
kr 2 568
Utgifter pleie og omsorg
kr 18 160
Utgifter sosialtjenesten
kr 3 741
Utgifter barnevern
kr 18 568
Utgifter administrasjon
kr 3 298
Barnehagedekning
91,1 %
Andel spesialundervisning
6,9 %
Legeårsverk
10,3 Stk
Fysioterapiårsverk
8,6 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
95,3 %
Beboere institusjon
12,5 %
Sosialhjelpsmottakere
3,3 %
Barnevernstiltak
7,7 %
Sykkel-, gangveier/turstier
11,0 km
Kommunalt disponerte boliger
19,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
0,5 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 185 300
Enhetskostnader grunnskole
kr 104 282
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
17,6 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 249 519
Enhetskostnader institusjon
kr 1 237 069
Årsgebyr vannforsyning
kr 2 250
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 3 149
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 2 260
Reguleringsplaner
124 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 165 943
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.