Kristiansand

Vest-Agder

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Kristiansand med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
2,5 %
Netto driftsresultat
3,3 %
Langsiktig gjeld
215,1 %
Arbeidskapital
21,8 %
Frie inntekter
kr 49 860
Netto lånegjeld
kr 67 973
Utgifter barnehage
kr 139 989
Utgifter grunnskole
kr 98 912
Utgifter kommunehelse
kr 2 159
Utgifter pleie og omsorg
kr 14 298
Utgifter sosialtjenesten
kr 4 556
Utgifter barnevern
kr 10 627
Utgifter administrasjon
kr 3 578
Barnehagedekning
90,8 %
Andel spesialundervisning
6,9 %
Legeårsverk
10,3 Stk
Fysioterapiårsverk
8,2 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
98,1 %
Beboere institusjon
11,9 %
Sosialhjelpsmottakere
3,8 %
Barnevernstiltak
5,0 %
Sykkel-, gangveier/turstier
10,0 km
Kommunalt disponerte boliger
23,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
0,6 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 195 948
Enhetskostnader grunnskole
kr 107 769
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
15,8 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 205 711
Enhetskostnader institusjon
kr 1 050 225
Årsgebyr vannforsyning
kr 1 510
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 3 056
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 3 140
Reguleringsplaner
187 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 237 816
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.