Bykle

Aust-Agder

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Bykle med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
1,6 %
Netto driftsresultat
9,7 %
Langsiktig gjeld
105,9 %
Arbeidskapital
61,3 %
Frie inntekter
kr 84 530
Netto lånegjeld
kr 18 059
Utgifter barnehage
kr 254 560
Utgifter grunnskole
kr 278 926
Utgifter kommunehelse
kr 9 374
Utgifter pleie og omsorg
kr 28 807
Utgifter sosialtjenesten
kr 5 424
Utgifter barnevern
kr 9 745
Utgifter administrasjon
kr 25 391
Barnehagedekning
86,0 %
Andel spesialundervisning
9,4 %
Legeårsverk
35,5 Stk
Fysioterapiårsverk
10,4 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
96,0 %
Beboere institusjon
40,9 %
Sosialhjelpsmottakere
1,9 %
Barnevernstiltak
4,9 %
Sykkel-, gangveier/turstier
219,0 km
Kommunalt disponerte boliger
72,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
0,5 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 326 209
Enhetskostnader grunnskole
kr 271 477
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
6,8 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 208 160
Enhetskostnader institusjon
kr 1 047 875
Årsgebyr vannforsyning
kr 2 325
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 4 900
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 2 650
Reguleringsplaner
84 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 227 886
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.