Valle

Aust-Agder

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Valle med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
4,8 %
Netto driftsresultat
7,3 %
Langsiktig gjeld
228,2 %
Arbeidskapital
35,7 %
Frie inntekter
kr 71 063
Netto lånegjeld
kr 105 682
Utgifter barnehage
kr 148 807
Utgifter grunnskole
kr 181 466
Utgifter kommunehelse
kr 8 866
Utgifter pleie og omsorg
kr 28 527
Utgifter sosialtjenesten
kr 4 039
Utgifter barnevern
kr 9 025
Utgifter administrasjon
kr 16 470
Barnehagedekning
80,7 %
Andel spesialundervisning
9,1 %
Legeårsverk
29,4 Stk
Fysioterapiårsverk
8,2 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
90,0 %
Beboere institusjon
19,3 %
Sosialhjelpsmottakere
5,4 %
Barnevernstiltak
3,7 %
Sykkel-, gangveier/turstier
33,0 km
Kommunalt disponerte boliger
42,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
0,5 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 211 064
Enhetskostnader grunnskole
kr 184 564
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
8,9 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 226 685
Enhetskostnader institusjon
kr 1 283 667
Årsgebyr vannforsyning
kr 3 882
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 3 684
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 3 426
Reguleringsplaner
52 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 160 303
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.