Bygland

Aust-Agder

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Bygland med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
-2,7 %
Netto driftsresultat
2,9 %
Langsiktig gjeld
242,7 %
Arbeidskapital
41,9 %
Frie inntekter
kr 74 834
Netto lånegjeld
kr 93 443
Utgifter barnehage
kr 145 875
Utgifter grunnskole
kr 181 456
Utgifter kommunehelse
kr 5 160
Utgifter pleie og omsorg
kr 32 207
Utgifter sosialtjenesten
kr 3 597
Utgifter barnevern
kr 14 590
Utgifter administrasjon
kr 11 345
Barnehagedekning
87,5 %
Andel spesialundervisning
6,0 %
Legeårsverk
21,5 Stk
Fysioterapiårsverk
6,4 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
100,0 %
Beboere institusjon
14,5 %
Sosialhjelpsmottakere
2,5 %
Barnevernstiltak
5,3 %
Sykkel-, gangveier/turstier
17,0 km
Kommunalt disponerte boliger
30,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
0,5 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 184 400
Enhetskostnader grunnskole
kr 150 959
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
10,2 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 210 440
Enhetskostnader institusjon
kr 734 393
Årsgebyr vannforsyning
kr 0
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 0
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 3 159
Reguleringsplaner
0 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 48 758
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.