Evje og Hornnes

Aust-Agder

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Evje og Hornnes med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
-1,0 %
Netto driftsresultat
2,1 %
Langsiktig gjeld
188,7 %
Arbeidskapital
16,6 %
Frie inntekter
kr 57 158
Netto lånegjeld
kr 57 122
Utgifter barnehage
kr 114 531
Utgifter grunnskole
kr 110 928
Utgifter kommunehelse
kr 3 479
Utgifter pleie og omsorg
kr 18 973
Utgifter sosialtjenesten
kr 5 392
Utgifter barnevern
kr 11 299
Utgifter administrasjon
kr 5 175
Barnehagedekning
85,1 %
Andel spesialundervisning
10,5 %
Legeårsverk
12,6 Stk
Fysioterapiårsverk
10,5 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
93,8 %
Beboere institusjon
10,8 %
Sosialhjelpsmottakere
6,5 %
Barnevernstiltak
6,9 %
Sykkel-, gangveier/turstier
30,0 km
Kommunalt disponerte boliger
32,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
0,5 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 153 409
Enhetskostnader grunnskole
kr 112 548
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
14,4 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 165 678
Enhetskostnader institusjon
kr 1 266 333
Årsgebyr vannforsyning
kr 3 914
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 5 994
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 2 752
Reguleringsplaner
87 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 97 604
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.