Iveland

Aust-Agder

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Iveland med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
0,4 %
Netto driftsresultat
4,7 %
Langsiktig gjeld
160,5 %
Arbeidskapital
35,7 %
Frie inntekter
kr 68 270
Netto lånegjeld
kr 45 431
Utgifter barnehage
kr 173 237
Utgifter grunnskole
kr 145 729
Utgifter kommunehelse
kr 4 447
Utgifter pleie og omsorg
kr 16 947
Utgifter sosialtjenesten
kr 3 646
Utgifter barnevern
kr 4 693
Utgifter administrasjon
kr 10 820
Barnehagedekning
85,6 %
Andel spesialundervisning
16,2 %
Legeårsverk
9,0 Stk
Fysioterapiårsverk
12,5 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
100,0 %
Beboere institusjon
0,0 %
Sosialhjelpsmottakere
4,3 %
Barnevernstiltak
2,1 %
Sykkel-, gangveier/turstier
30,0 km
Kommunalt disponerte boliger
21,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
0,5 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 234 594
Enhetskostnader grunnskole
kr 154 743
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
8,6 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 104 961
Enhetskostnader institusjon
kr 1 411 545
Årsgebyr vannforsyning
kr 3 871
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 6 208
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 2 956
Reguleringsplaner
0 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 82 115
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.