Åmli

Aust-Agder

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Åmli med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
0,6 %
Netto driftsresultat
3,7 %
Langsiktig gjeld
225,6 %
Arbeidskapital
25,4 %
Frie inntekter
kr 72 941
Netto lånegjeld
kr 92 380
Utgifter barnehage
kr 143 314
Utgifter grunnskole
kr 150 951
Utgifter kommunehelse
kr 3 832
Utgifter pleie og omsorg
kr 26 226
Utgifter sosialtjenesten
kr 6 419
Utgifter barnevern
kr 18 173
Utgifter administrasjon
kr 11 656
Barnehagedekning
81,0 %
Andel spesialundervisning
13,0 %
Legeårsverk
15,8 Stk
Fysioterapiårsverk
10,8 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
100,0 %
Beboere institusjon
7,4 %
Sosialhjelpsmottakere
3,0 %
Barnevernstiltak
10,1 %
Sykkel-, gangveier/turstier
0,0 km
Kommunalt disponerte boliger
26,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
0,7 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 216 953
Enhetskostnader grunnskole
kr 150 771
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
5,8 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 114 229
Enhetskostnader institusjon
kr 889 760
Årsgebyr vannforsyning
kr 5 664
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 6 539
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 2 323
Reguleringsplaner
0 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 103 897
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.