Birkenes

Aust-Agder

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Birkenes med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
3,4 %
Netto driftsresultat
4,1 %
Langsiktig gjeld
214,1 %
Arbeidskapital
30,1 %
Frie inntekter
kr 56 129
Netto lånegjeld
kr 78 911
Utgifter barnehage
kr 132 514
Utgifter grunnskole
kr 120 051
Utgifter kommunehelse
kr 2 994
Utgifter pleie og omsorg
kr 15 603
Utgifter sosialtjenesten
kr 2 239
Utgifter barnevern
kr 9 864
Utgifter administrasjon
kr 5 690
Barnehagedekning
83,2 %
Andel spesialundervisning
7,3 %
Legeårsverk
11,6 Stk
Fysioterapiårsverk
9,4 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
100,0 %
Beboere institusjon
11,3 %
Sosialhjelpsmottakere
1,9 %
Barnevernstiltak
3,9 %
Sykkel-, gangveier/turstier
23,0 km
Kommunalt disponerte boliger
25,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
0,6 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 198 368
Enhetskostnader grunnskole
kr 107 021
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
13,6 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 161 642
Enhetskostnader institusjon
kr 1 257 594
Årsgebyr vannforsyning
kr 3 300
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 4 278
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 3 564
Reguleringsplaner
0 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 80 151
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.