Lillesand

Aust-Agder

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Lillesand med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
3,7 %
Netto driftsresultat
3,7 %
Langsiktig gjeld
243,2 %
Arbeidskapital
5,8 %
Frie inntekter
kr 36 031
Netto lånegjeld
kr 101 466
Utgifter barnehage
kr 148 994
Utgifter grunnskole
kr 105 801
Utgifter kommunehelse
kr 2 390
Utgifter pleie og omsorg
-kr 1 324
Utgifter sosialtjenesten
kr 3 221
Utgifter barnevern
kr 14 620
Utgifter administrasjon
kr 3 940
Barnehagedekning
89,1 %
Andel spesialundervisning
6,3 %
Legeårsverk
9,1 Stk
Fysioterapiårsverk
9,4 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
100,0 %
Beboere institusjon
12,2 %
Sosialhjelpsmottakere
2,4 %
Barnevernstiltak
4,1 %
Sykkel-, gangveier/turstier
0,0 km
Kommunalt disponerte boliger
0,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
0,6 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 212 792
Enhetskostnader grunnskole
kr 114 075
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
15,7 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 228 439
Enhetskostnader institusjon
kr 1 315 608
Årsgebyr vannforsyning
kr 3 544
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 5 235
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 3 564
Reguleringsplaner
115 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 147 747
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.