Froland

Aust-Agder

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Froland med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
-2,2 %
Netto driftsresultat
-0,7 %
Langsiktig gjeld
256,1 %
Arbeidskapital
34,8 %
Frie inntekter
kr 53 507
Netto lånegjeld
kr 83 966
Utgifter barnehage
kr 148 745
Utgifter grunnskole
kr 105 869
Utgifter kommunehelse
kr 2 329
Utgifter pleie og omsorg
kr 17 893
Utgifter sosialtjenesten
kr 164
Utgifter barnevern
kr 7 065
Utgifter administrasjon
kr 6 098
Barnehagedekning
88,0 %
Andel spesialundervisning
11,7 %
Legeårsverk
11,7 Stk
Fysioterapiårsverk
8,2 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
100,0 %
Beboere institusjon
15,6 %
Sosialhjelpsmottakere
4,2 %
Barnevernstiltak
7,8 %
Sykkel-, gangveier/turstier
3,0 km
Kommunalt disponerte boliger
18,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
0,7 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 197 075
Enhetskostnader grunnskole
kr 106 090
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
17,0 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 201 090
Enhetskostnader institusjon
kr 1 246 140
Årsgebyr vannforsyning
kr 3 616
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 5 091
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 3 214
Reguleringsplaner
131 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 110 037
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.