Tvedestrand

Aust-Agder

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Tvedestrand med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
0,0 %
Netto driftsresultat
1,4 %
Langsiktig gjeld
222,3 %
Arbeidskapital
4,6 %
Frie inntekter
kr 56 536
Netto lånegjeld
kr 48 561
Utgifter barnehage
kr 151 096
Utgifter grunnskole
kr 123 280
Utgifter kommunehelse
kr 2 665
Utgifter pleie og omsorg
kr 20 476
Utgifter sosialtjenesten
kr 5 201
Utgifter barnevern
kr 10 065
Utgifter administrasjon
kr 5 036
Barnehagedekning
92,2 %
Andel spesialundervisning
11,7 %
Legeårsverk
11,7 Stk
Fysioterapiårsverk
11,7 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
100,0 %
Beboere institusjon
12,9 %
Sosialhjelpsmottakere
7,6 %
Barnevernstiltak
8,9 %
Sykkel-, gangveier/turstier
0,0 km
Kommunalt disponerte boliger
28,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
0,7 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 197 436
Enhetskostnader grunnskole
kr 130 622
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
15,0 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 208 874
Enhetskostnader institusjon
kr 1 268 065
Årsgebyr vannforsyning
kr 2 870
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 5 280
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 3 030
Reguleringsplaner
105 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 147 792
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.