Vegårshei

Aust-Agder

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Vegårshei med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
0,2 %
Netto driftsresultat
2,8 %
Langsiktig gjeld
192,6 %
Arbeidskapital
17,8 %
Frie inntekter
kr 65 403
Netto lånegjeld
kr 78 566
Utgifter barnehage
kr 145 869
Utgifter grunnskole
kr 109 311
Utgifter kommunehelse
kr 2 421
Utgifter pleie og omsorg
kr 26 038
Utgifter sosialtjenesten
kr 4 067
Utgifter barnevern
kr 7 854
Utgifter administrasjon
kr 9 899
Barnehagedekning
93,4 %
Andel spesialundervisning
14,7 %
Legeårsverk
9,7 Stk
Fysioterapiårsverk
12,4 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
100,0 %
Beboere institusjon
16,2 %
Sosialhjelpsmottakere
6,6 %
Barnevernstiltak
6,9 %
Sykkel-, gangveier/turstier
10,0 km
Kommunalt disponerte boliger
27,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
0,7 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 203 088
Enhetskostnader grunnskole
kr 109 182
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
14,5 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 221 083
Enhetskostnader institusjon
kr 1 328 375
Årsgebyr vannforsyning
kr 2 269
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 4 719
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 3 000
Reguleringsplaner
72 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 55 935
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.