Gjerstad

Aust-Agder

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Gjerstad med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
3,8 %
Netto driftsresultat
2,8 %
Langsiktig gjeld
235,6 %
Arbeidskapital
30,1 %
Frie inntekter
kr 61 882
Netto lånegjeld
kr 111 012
Utgifter barnehage
kr 128 053
Utgifter grunnskole
kr 148 004
Utgifter kommunehelse
kr 3 440
Utgifter pleie og omsorg
kr 23 978
Utgifter sosialtjenesten
kr 5 921
Utgifter barnevern
kr 11 798
Utgifter administrasjon
kr 7 598
Barnehagedekning
91,2 %
Andel spesialundervisning
9,4 %
Legeårsverk
13,0 Stk
Fysioterapiårsverk
10,6 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
100,0 %
Beboere institusjon
10,0 %
Sosialhjelpsmottakere
7,0 %
Barnevernstiltak
10,4 %
Sykkel-, gangveier/turstier
8,0 km
Kommunalt disponerte boliger
43,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
0,7 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 172 252
Enhetskostnader grunnskole
kr 141 222
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
12,1 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 201 521
Enhetskostnader institusjon
kr 1 442 300
Årsgebyr vannforsyning
kr 4 528
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 7 660
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 3 000
Reguleringsplaner
0 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 105 360
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.