Arendal

Aust-Agder

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Arendal med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
-0,3 %
Netto driftsresultat
1,4 %
Langsiktig gjeld
238,1 %
Arbeidskapital
3,0 %
Frie inntekter
kr 50 935
Netto lånegjeld
kr 34 918
Utgifter barnehage
kr 154 275
Utgifter grunnskole
kr 102 642
Utgifter kommunehelse
kr 2 037
Utgifter pleie og omsorg
kr 17 758
Utgifter sosialtjenesten
kr 4 818
Utgifter barnevern
kr 12 160
Utgifter administrasjon
kr 3 971
Barnehagedekning
93,2 %
Andel spesialundervisning
9,6 %
Legeårsverk
8,9 Stk
Fysioterapiårsverk
8,9 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
97,7 %
Beboere institusjon
12,5 %
Sosialhjelpsmottakere
5,5 %
Barnevernstiltak
5,3 %
Sykkel-, gangveier/turstier
6,0 km
Kommunalt disponerte boliger
15,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
0,7 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 210 702
Enhetskostnader grunnskole
kr 94 492
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
15,3 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 242 996
Enhetskostnader institusjon
kr 1 009 183
Årsgebyr vannforsyning
kr 2 348
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 3 978
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 3 344
Reguleringsplaner
60 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 207 527
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.