Grimstad

Aust-Agder

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Grimstad med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
3,1 %
Netto driftsresultat
3,4 %
Langsiktig gjeld
198,3 %
Arbeidskapital
26,2 %
Frie inntekter
kr 50 840
Netto lånegjeld
kr 55 587
Utgifter barnehage
kr 131 875
Utgifter grunnskole
kr 94 665
Utgifter kommunehelse
kr 2 047
Utgifter pleie og omsorg
kr 15 551
Utgifter sosialtjenesten
kr 3 651
Utgifter barnevern
kr 7 061
Utgifter administrasjon
kr 6 892
Barnehagedekning
93,7 %
Andel spesialundervisning
7,4 %
Legeårsverk
11,3 Stk
Fysioterapiårsverk
7,5 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
98,2 %
Beboere institusjon
17,2 %
Sosialhjelpsmottakere
3,5 %
Barnevernstiltak
5,4 %
Sykkel-, gangveier/turstier
13,0 km
Kommunalt disponerte boliger
18,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
0,8 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 190 024
Enhetskostnader grunnskole
kr 97 315
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
15,3 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 270 456
Enhetskostnader institusjon
kr 1 024 547
Årsgebyr vannforsyning
kr 2 063
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 2 708
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 3 158
Reguleringsplaner
208 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 233 531
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.