Risør

Aust-Agder

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Risør med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
1,1 %
Netto driftsresultat
0,2 %
Langsiktig gjeld
229,8 %
Arbeidskapital
13,3 %
Frie inntekter
kr 54 976
Netto lånegjeld
kr 89 070
Utgifter barnehage
kr 163 056
Utgifter grunnskole
kr 118 711
Utgifter kommunehelse
kr 2 352
Utgifter pleie og omsorg
kr 20 874
Utgifter sosialtjenesten
kr 6 017
Utgifter barnevern
kr 10 266
Utgifter administrasjon
kr 5 113
Barnehagedekning
89,1 %
Andel spesialundervisning
10,6 %
Legeårsverk
9,3 Stk
Fysioterapiårsverk
10,6 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
100,0 %
Beboere institusjon
12,1 %
Sosialhjelpsmottakere
5,4 %
Barnevernstiltak
8,0 %
Sykkel-, gangveier/turstier
4,0 km
Kommunalt disponerte boliger
33,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
0,7 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 232 190
Enhetskostnader grunnskole
kr 121 342
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
15,1 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 283 557
Enhetskostnader institusjon
kr 1 208 419
Årsgebyr vannforsyning
kr 2 619
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 3 868
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 3 004
Reguleringsplaner
422 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 135 818
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.