Vinje

Telemark

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Vinje med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
0,1 %
Netto driftsresultat
3,7 %
Langsiktig gjeld
218,2 %
Arbeidskapital
27,5 %
Frie inntekter
kr 63 210
Netto lånegjeld
kr 112 842
Utgifter barnehage
kr 174 920
Utgifter grunnskole
kr 176 883
Utgifter kommunehelse
kr 7 379
Utgifter pleie og omsorg
kr 31 689
Utgifter sosialtjenesten
kr 2 562
Utgifter barnevern
kr 8 025
Utgifter administrasjon
kr 9 877
Barnehagedekning
92,0 %
Andel spesialundervisning
8,3 %
Legeårsverk
22,2 Stk
Fysioterapiårsverk
15,9 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
94,9 %
Beboere institusjon
10,9 %
Sosialhjelpsmottakere
2,8 %
Barnevernstiltak
4,6 %
Sykkel-, gangveier/turstier
13,0 km
Kommunalt disponerte boliger
31,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
0,6 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 215 286
Enhetskostnader grunnskole
kr 178 279
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
9,1 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 214 764
Enhetskostnader institusjon
kr 1 511 432
Årsgebyr vannforsyning
kr 1 912
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 2 904
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 1 984
Reguleringsplaner
93 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 110 930
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.