Tokke

Telemark

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Tokke med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
1,7 %
Netto driftsresultat
5,1 %
Langsiktig gjeld
200,3 %
Arbeidskapital
12,8 %
Frie inntekter
kr 63 479
Netto lånegjeld
kr 52 965
Utgifter barnehage
kr 219 520
Utgifter grunnskole
kr 151 085
Utgifter kommunehelse
kr 6 359
Utgifter pleie og omsorg
kr 28 817
Utgifter sosialtjenesten
kr 2 854
Utgifter barnevern
kr 7 921
Utgifter administrasjon
kr 10 421
Barnehagedekning
85,0 %
Andel spesialundervisning
5,2 %
Legeårsverk
17,8 Stk
Fysioterapiårsverk
18,2 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
100,0 %
Beboere institusjon
14,8 %
Sosialhjelpsmottakere
3,2 %
Barnevernstiltak
2,8 %
Sykkel-, gangveier/turstier
4,0 km
Kommunalt disponerte boliger
36,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
0,6 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 286 814
Enhetskostnader grunnskole
kr 150 948
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
8,6 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 206 485
Enhetskostnader institusjon
kr 1 335 500
Årsgebyr vannforsyning
kr 3 552
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 7 120
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 1 975
Reguleringsplaner
120 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 82 292
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.