Fyresdal

Telemark

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Fyresdal med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
-3,4 %
Netto driftsresultat
2,2 %
Langsiktig gjeld
181,2 %
Arbeidskapital
9,2 %
Frie inntekter
kr 72 955
Netto lånegjeld
kr 26 228
Utgifter barnehage
kr 159 492
Utgifter grunnskole
kr 180 376
Utgifter kommunehelse
kr 6 256
Utgifter pleie og omsorg
kr 29 670
Utgifter sosialtjenesten
kr 2 238
Utgifter barnevern
kr 11 624
Utgifter administrasjon
kr 13 379
Barnehagedekning
98,3 %
Andel spesialundervisning
8,1 %
Legeårsverk
22,7 Stk
Fysioterapiårsverk
13,7 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
95,2 %
Beboere institusjon
23,4 %
Sosialhjelpsmottakere
3,3 %
Barnevernstiltak
6,6 %
Sykkel-, gangveier/turstier
0,0 km
Kommunalt disponerte boliger
39,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
0,6 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 190 362
Enhetskostnader grunnskole
kr 171 551
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
9,8 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 286 302
Enhetskostnader institusjon
kr 1 315 250
Årsgebyr vannforsyning
kr 0
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 0
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 1 712
Reguleringsplaner
0 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 71 750
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.