Nissedal

Telemark

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Nissedal med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
1,7 %
Netto driftsresultat
2,2 %
Langsiktig gjeld
218,9 %
Arbeidskapital
25,0 %
Frie inntekter
kr 67 709
Netto lånegjeld
kr 93 728
Utgifter barnehage
kr 186 149
Utgifter grunnskole
kr 164 892
Utgifter kommunehelse
kr 4 413
Utgifter pleie og omsorg
kr 29 809
Utgifter sosialtjenesten
kr 4 451
Utgifter barnevern
kr 6 351
Utgifter administrasjon
kr 8 887
Barnehagedekning
94,3 %
Andel spesialundervisning
5,8 %
Legeårsverk
20,0 Stk
Fysioterapiårsverk
12,1 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
100,0 %
Beboere institusjon
24,1 %
Sosialhjelpsmottakere
4,6 %
Barnevernstiltak
4,0 %
Sykkel-, gangveier/turstier
7,0 km
Kommunalt disponerte boliger
25,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
0,6 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 217 106
Enhetskostnader grunnskole
kr 174 624
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
9,7 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 281 852
Enhetskostnader institusjon
kr 1 218 429
Årsgebyr vannforsyning
kr 4 300
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 3 364
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 2 323
Reguleringsplaner
38 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 65 462
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.