Kviteseid

Telemark

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Kviteseid med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
-1,1 %
Netto driftsresultat
1,6 %
Langsiktig gjeld
185,2 %
Arbeidskapital
7,0 %
Frie inntekter
kr 63 988
Netto lånegjeld
kr 35 643
Utgifter barnehage
kr 137 757
Utgifter grunnskole
kr 132 187
Utgifter kommunehelse
kr 5 833
Utgifter pleie og omsorg
kr 23 950
Utgifter sosialtjenesten
kr 3 062
Utgifter barnevern
kr 12 877
Utgifter administrasjon
kr 7 256
Barnehagedekning
81,6 %
Andel spesialundervisning
7,4 %
Legeårsverk
16,7 Stk
Fysioterapiårsverk
8,3 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
97,6 %
Beboere institusjon
12,9 %
Sosialhjelpsmottakere
3,3 %
Barnevernstiltak
5,3 %
Sykkel-, gangveier/turstier
8,0 km
Kommunalt disponerte boliger
25,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
0,6 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 199 329
Enhetskostnader grunnskole
kr 135 121
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
10,6 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 254 602
Enhetskostnader institusjon
kr 754 175
Årsgebyr vannforsyning
kr 3 721
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 5 814
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 1 834
Reguleringsplaner
37 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 120 596
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.