Seljord

Telemark

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Seljord med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
-2,2 %
Netto driftsresultat
-1,0 %
Langsiktig gjeld
215,9 %
Arbeidskapital
4,8 %
Frie inntekter
kr 61 839
Netto lånegjeld
kr 75 645
Utgifter barnehage
kr 168 966
Utgifter grunnskole
kr 124 049
Utgifter kommunehelse
kr 3 565
Utgifter pleie og omsorg
kr 23 263
Utgifter sosialtjenesten
kr 3 762
Utgifter barnevern
kr 12 093
Utgifter administrasjon
kr 7 700
Barnehagedekning
85,2 %
Andel spesialundervisning
7,2 %
Legeårsverk
17,9 Stk
Fysioterapiårsverk
10,1 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
96,6 %
Beboere institusjon
11,7 %
Sosialhjelpsmottakere
4,2 %
Barnevernstiltak
5,5 %
Sykkel-, gangveier/turstier
14,0 km
Kommunalt disponerte boliger
24,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
0,6 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 228 756
Enhetskostnader grunnskole
kr 130 709
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
11,7 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 206 792
Enhetskostnader institusjon
kr 1 176 107
Årsgebyr vannforsyning
kr 5 807
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 5 701
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 1 770
Reguleringsplaner
0 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 89 796
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.