Hjartdal

Telemark

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Hjartdal med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
-0,1 %
Netto driftsresultat
1,9 %
Langsiktig gjeld
180,2 %
Arbeidskapital
12,1 %
Frie inntekter
kr 69 190
Netto lånegjeld
kr 50 703
Utgifter barnehage
kr 200 167
Utgifter grunnskole
kr 151 760
Utgifter kommunehelse
kr 5 319
Utgifter pleie og omsorg
kr 26 805
Utgifter sosialtjenesten
kr 4 739
Utgifter barnevern
kr 4 066
Utgifter administrasjon
kr 12 236
Barnehagedekning
90,3 %
Andel spesialundervisning
5,5 %
Legeårsverk
18,9 Stk
Fysioterapiårsverk
9,5 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
100,0 %
Beboere institusjon
15,1 %
Sosialhjelpsmottakere
4,5 %
Barnevernstiltak
3,4 %
Sykkel-, gangveier/turstier
25,0 km
Kommunalt disponerte boliger
45,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
0,0 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 246 970
Enhetskostnader grunnskole
kr 157 381
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
13,6 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 197 230
Enhetskostnader institusjon
kr 892 821
Årsgebyr vannforsyning
kr 5 905
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 6 645
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 3 350
Reguleringsplaner
84 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 114 591
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.