Tinn

Telemark

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Tinn med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
1,6 %
Netto driftsresultat
4,3 %
Langsiktig gjeld
181,1 %
Arbeidskapital
18,2 %
Frie inntekter
kr 62 455
Netto lånegjeld
kr 45 362
Utgifter barnehage
kr 186 264
Utgifter grunnskole
kr 137 161
Utgifter kommunehelse
kr 4 979
Utgifter pleie og omsorg
kr 27 857
Utgifter sosialtjenesten
kr 4 257
Utgifter barnevern
kr 11 718
Utgifter administrasjon
kr 7 252
Barnehagedekning
100,8 %
Andel spesialundervisning
7,4 %
Legeårsverk
10,7 Stk
Fysioterapiårsverk
13,7 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
98,7 %
Beboere institusjon
13,9 %
Sosialhjelpsmottakere
4,7 %
Barnevernstiltak
5,5 %
Sykkel-, gangveier/turstier
3,0 km
Kommunalt disponerte boliger
52,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
2,0 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 215 108
Enhetskostnader grunnskole
kr 148 963
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
9,9 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 297 277
Enhetskostnader institusjon
kr 1 288 800
Årsgebyr vannforsyning
kr 3 683
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 3 396
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 3 562
Reguleringsplaner
92 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 143 218
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.