Sauherad

Telemark

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Sauherad med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
1,5 %
Netto driftsresultat
1,7 %
Langsiktig gjeld
214,9 %
Arbeidskapital
12,3 %
Frie inntekter
kr 55 402
Netto lånegjeld
kr 71 032
Utgifter barnehage
kr 130 025
Utgifter grunnskole
kr 110 126
Utgifter kommunehelse
kr 3 701
Utgifter pleie og omsorg
kr 20 051
Utgifter sosialtjenesten
kr 10 950
Utgifter barnevern
kr 11 362
Utgifter administrasjon
kr 6 026
Barnehagedekning
82,2 %
Andel spesialundervisning
13,8 %
Legeårsverk
10,3 Stk
Fysioterapiårsverk
10,4 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
92,9 %
Beboere institusjon
11,7 %
Sosialhjelpsmottakere
5,6 %
Barnevernstiltak
5,1 %
Sykkel-, gangveier/turstier
14,0 km
Kommunalt disponerte boliger
23,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
0,4 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 0
Enhetskostnader grunnskole
kr 151 730
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
13,5 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 288 604
Enhetskostnader institusjon
kr 1 139 872
Årsgebyr vannforsyning
kr 4 200
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 7 478
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 2 930
Reguleringsplaner
109 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 80 500
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.