Telemark

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Bø med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
3,5 %
Netto driftsresultat
4,8 %
Langsiktig gjeld
181,1 %
Arbeidskapital
9,4 %
Frie inntekter
kr 52 887
Netto lånegjeld
kr 75 472
Utgifter barnehage
kr 129 989
Utgifter grunnskole
kr 98 380
Utgifter kommunehelse
kr 3 118
Utgifter pleie og omsorg
kr 20 963
Utgifter sosialtjenesten
kr 4 893
Utgifter barnevern
kr 15 014
Utgifter administrasjon
kr 2 061
Barnehagedekning
91,6 %
Andel spesialundervisning
8,5 %
Legeårsverk
12,9 Stk
Fysioterapiårsverk
10,6 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
97,0 %
Beboere institusjon
17,9 %
Sosialhjelpsmottakere
5,4 %
Barnevernstiltak
5,4 %
Sykkel-, gangveier/turstier
19,0 km
Kommunalt disponerte boliger
27,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
0,4 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 172 576
Enhetskostnader grunnskole
kr 111 915
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
14,6 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 285 163
Enhetskostnader institusjon
kr 1 098 169
Årsgebyr vannforsyning
kr 3 396
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 5 265
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 2 998
Reguleringsplaner
65 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 89 977
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.