Nome

Telemark

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Nome med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
1,9 %
Netto driftsresultat
2,1 %
Langsiktig gjeld
237,5 %
Arbeidskapital
0,8 %
Frie inntekter
kr 56 053
Netto lånegjeld
kr 84 617
Utgifter barnehage
kr 132 975
Utgifter grunnskole
kr 116 246
Utgifter kommunehelse
kr 3 015
Utgifter pleie og omsorg
kr 24 816
Utgifter sosialtjenesten
kr 6 203
Utgifter barnevern
kr 15 207
Utgifter administrasjon
kr 4 803
Barnehagedekning
86,5 %
Andel spesialundervisning
9,8 %
Legeårsverk
11,2 Stk
Fysioterapiårsverk
11,1 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
100,0 %
Beboere institusjon
12,5 %
Sosialhjelpsmottakere
7,6 %
Barnevernstiltak
4,9 %
Sykkel-, gangveier/turstier
8,0 km
Kommunalt disponerte boliger
36,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
0,4 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 184 620
Enhetskostnader grunnskole
kr 119 301
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
12,9 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 240 783
Enhetskostnader institusjon
kr 962 070
Årsgebyr vannforsyning
kr 4 035
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 6 191
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 2 323
Reguleringsplaner
0 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 86 694
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.