Drangedal

Telemark

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Drangedal med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
-5,4 %
Netto driftsresultat
3,4 %
Langsiktig gjeld
259,2 %
Arbeidskapital
13,6 %
Frie inntekter
kr 61 671
Netto lånegjeld
kr 109 613
Utgifter barnehage
kr 158 538
Utgifter grunnskole
kr 141 020
Utgifter kommunehelse
kr 3 431
Utgifter pleie og omsorg
kr 20 998
Utgifter sosialtjenesten
kr 6 546
Utgifter barnevern
kr 10 378
Utgifter administrasjon
kr 6 232
Barnehagedekning
93,3 %
Andel spesialundervisning
6,5 %
Legeårsverk
10,2 Stk
Fysioterapiårsverk
11,6 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
100,0 %
Beboere institusjon
13,6 %
Sosialhjelpsmottakere
6,0 %
Barnevernstiltak
5,6 %
Sykkel-, gangveier/turstier
5,0 km
Kommunalt disponerte boliger
37,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
0,0 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 202 269
Enhetskostnader grunnskole
kr 152 418
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
15,9 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 256 496
Enhetskostnader institusjon
kr 960 854
Årsgebyr vannforsyning
kr 5 910
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 6 954
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 2 904
Reguleringsplaner
260 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 98 192
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.