Kragerø

Telemark

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Kragerø med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
1,6 %
Netto driftsresultat
1,9 %
Langsiktig gjeld
232,2 %
Arbeidskapital
2,1 %
Frie inntekter
kr 54 856
Netto lånegjeld
kr 96 397
Utgifter barnehage
kr 156 783
Utgifter grunnskole
kr 128 668
Utgifter kommunehelse
kr 2 709
Utgifter pleie og omsorg
kr 22 551
Utgifter sosialtjenesten
kr 6 267
Utgifter barnevern
kr 8 866
Utgifter administrasjon
kr 4 633
Barnehagedekning
94,2 %
Andel spesialundervisning
10,3 %
Legeårsverk
10,9 Stk
Fysioterapiårsverk
11,7 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
93,3 %
Beboere institusjon
5,6 %
Sosialhjelpsmottakere
8,0 %
Barnevernstiltak
6,3 %
Sykkel-, gangveier/turstier
6,0 km
Kommunalt disponerte boliger
27,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
1,0 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 202 913
Enhetskostnader grunnskole
kr 138 936
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
11,9 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 291 316
Enhetskostnader institusjon
kr 1 331 255
Årsgebyr vannforsyning
kr 1 392
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 3 294
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 2 405
Reguleringsplaner
118 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 132 043
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.