Bamble

Telemark

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Bamble med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
1,4 %
Netto driftsresultat
4,2 %
Langsiktig gjeld
202,7 %
Arbeidskapital
30,9 %
Frie inntekter
kr 50 230
Netto lånegjeld
kr 52 732
Utgifter barnehage
kr 140 833
Utgifter grunnskole
kr 116 762
Utgifter kommunehelse
kr 2 749
Utgifter pleie og omsorg
kr 19 509
Utgifter sosialtjenesten
kr 5 756
Utgifter barnevern
kr 14 820
Utgifter administrasjon
kr 3 749
Barnehagedekning
89,3 %
Andel spesialundervisning
7,5 %
Legeårsverk
9,9 Stk
Fysioterapiårsverk
11,7 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
95,2 %
Beboere institusjon
6,9 %
Sosialhjelpsmottakere
5,2 %
Barnevernstiltak
6,3 %
Sykkel-, gangveier/turstier
5,0 km
Kommunalt disponerte boliger
27,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
0,3 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 201 239
Enhetskostnader grunnskole
kr 121 929
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
12,1 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 325 981
Enhetskostnader institusjon
kr 1 556 250
Årsgebyr vannforsyning
kr 2 756
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 3 676
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 2 259
Reguleringsplaner
75 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 121 019
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.