Siljan

Telemark

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Siljan med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
4,4 %
Netto driftsresultat
6,0 %
Langsiktig gjeld
191,0 %
Arbeidskapital
39,8 %
Frie inntekter
kr 57 530
Netto lånegjeld
kr 50 315
Utgifter barnehage
kr 161 085
Utgifter grunnskole
kr 135 010
Utgifter kommunehelse
kr 3 592
Utgifter pleie og omsorg
kr 14 684
Utgifter sosialtjenesten
kr 3 433
Utgifter barnevern
kr 6 933
Utgifter administrasjon
kr 7 277
Barnehagedekning
79,5 %
Andel spesialundervisning
12,9 %
Legeårsverk
8,6 Stk
Fysioterapiårsverk
11,1 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
96,4 %
Beboere institusjon
10,7 %
Sosialhjelpsmottakere
3,3 %
Barnevernstiltak
4,5 %
Sykkel-, gangveier/turstier
30,0 km
Kommunalt disponerte boliger
15,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
0,9 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 226 558
Enhetskostnader grunnskole
kr 135 414
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
12,5 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 118 462
Enhetskostnader institusjon
kr 923 500
Årsgebyr vannforsyning
kr 3 299
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 4 039
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 3 123
Reguleringsplaner
0 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 179 600
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.