Notodden

Telemark

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Notodden med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
2,7 %
Netto driftsresultat
2,1 %
Langsiktig gjeld
231,7 %
Arbeidskapital
16,0 %
Frie inntekter
kr 55 919
Netto lånegjeld
kr 88 138
Utgifter barnehage
kr 125 708
Utgifter grunnskole
kr 121 838
Utgifter kommunehelse
kr 2 502
Utgifter pleie og omsorg
kr 21 217
Utgifter sosialtjenesten
kr 5 120
Utgifter barnevern
kr 17 689
Utgifter administrasjon
kr 4 720
Barnehagedekning
93,9 %
Andel spesialundervisning
8,9 %
Legeårsverk
10,9 Stk
Fysioterapiårsverk
10,5 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
97,2 %
Beboere institusjon
5,5 %
Sosialhjelpsmottakere
5,4 %
Barnevernstiltak
7,2 %
Sykkel-, gangveier/turstier
6,0 km
Kommunalt disponerte boliger
37,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
0,0 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 172 526
Enhetskostnader grunnskole
kr 132 490
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
12,7 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 345 661
Enhetskostnader institusjon
kr 890 447
Årsgebyr vannforsyning
kr 2 210
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 3 022
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 3 244
Reguleringsplaner
152 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 152 612
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.