Skien

Telemark

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Skien med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
2,1 %
Netto driftsresultat
2,5 %
Langsiktig gjeld
222,4 %
Arbeidskapital
21,0 %
Frie inntekter
kr 50 932
Netto lånegjeld
kr 62 117
Utgifter barnehage
kr 135 350
Utgifter grunnskole
kr 100 264
Utgifter kommunehelse
kr 2 077
Utgifter pleie og omsorg
kr 17 819
Utgifter sosialtjenesten
kr 4 459
Utgifter barnevern
kr 12 971
Utgifter administrasjon
kr 3 293
Barnehagedekning
89,2 %
Andel spesialundervisning
7,9 %
Legeårsverk
10,6 Stk
Fysioterapiårsverk
7,7 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
94,1 %
Beboere institusjon
10,8 %
Sosialhjelpsmottakere
5,3 %
Barnevernstiltak
6,5 %
Sykkel-, gangveier/turstier
8,0 km
Kommunalt disponerte boliger
23,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
0,9 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 186 874
Enhetskostnader grunnskole
kr 112 934
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
15,2 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 290 698
Enhetskostnader institusjon
kr 1 180 621
Årsgebyr vannforsyning
kr 2 095
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 2 980
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 2 701
Reguleringsplaner
55 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 154 823
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.