Porsgrunn

Telemark

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Porsgrunn med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
-0,4 %
Netto driftsresultat
2,1 %
Langsiktig gjeld
242,1 %
Arbeidskapital
23,0 %
Frie inntekter
kr 50 461
Netto lånegjeld
kr 72 741
Utgifter barnehage
kr 142 777
Utgifter grunnskole
kr 103 346
Utgifter kommunehelse
kr 2 125
Utgifter pleie og omsorg
kr 19 694
Utgifter sosialtjenesten
kr 3 507
Utgifter barnevern
kr 10 535
Utgifter administrasjon
kr 3 517
Barnehagedekning
97,1 %
Andel spesialundervisning
7,2 %
Legeårsverk
11,9 Stk
Fysioterapiårsverk
7,9 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
88,6 %
Beboere institusjon
13,2 %
Sosialhjelpsmottakere
4,2 %
Barnevernstiltak
5,3 %
Sykkel-, gangveier/turstier
14,0 km
Kommunalt disponerte boliger
24,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
1,3 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 193 269
Enhetskostnader grunnskole
kr 112 468
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
16,9 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 258 267
Enhetskostnader institusjon
kr 1 170 794
Årsgebyr vannforsyning
kr 2 260
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 3 620
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 2 650
Reguleringsplaner
37 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 175 889
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.