Lardal

Vestfold

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Lardal med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
-6,1 %
Netto driftsresultat
-4,0 %
Langsiktig gjeld
170,9 %
Arbeidskapital
37,0 %
Frie inntekter
kr 57 340
Netto lånegjeld
kr 39 467
Utgifter barnehage
kr 145 970
Utgifter grunnskole
kr 131 703
Utgifter kommunehelse
kr 2 325
Utgifter pleie og omsorg
kr 19 186
Utgifter sosialtjenesten
kr 4 215
Utgifter barnevern
kr 10 749
Utgifter administrasjon
kr 6 764
Barnehagedekning
91,9 %
Andel spesialundervisning
10,9 %
Legeårsverk
11,8 Stk
Fysioterapiårsverk
8,7 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
96,4 %
Beboere institusjon
21,2 %
Sosialhjelpsmottakere
4,0 %
Barnevernstiltak
6,7 %
Sykkel-, gangveier/turstier
16,0 km
Kommunalt disponerte boliger
29,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
0,0 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 185 991
Enhetskostnader grunnskole
kr 131 068
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
13,6 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 153 168
Enhetskostnader institusjon
kr 1 182 889
Årsgebyr vannforsyning
kr 2 791
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 3 842
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 1 800
Reguleringsplaner
77 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 184 741
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.