Tjøme

Vestfold

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Tjøme med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
0,3 %
Netto driftsresultat
0,2 %
Langsiktig gjeld
250,3 %
Arbeidskapital
19,9 %
Frie inntekter
kr 53 913
Netto lånegjeld
kr 96 886
Utgifter barnehage
kr 143 695
Utgifter grunnskole
kr 109 065
Utgifter kommunehelse
kr 2 411
Utgifter pleie og omsorg
kr 20 570
Utgifter sosialtjenesten
kr 2 809
Utgifter barnevern
kr 7 724
Utgifter administrasjon
kr 6 086
Barnehagedekning
84,5 %
Andel spesialundervisning
12,0 %
Legeårsverk
10,4 Stk
Fysioterapiårsverk
11,2 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
100,0 %
Beboere institusjon
11,0 %
Sosialhjelpsmottakere
2,9 %
Barnevernstiltak
4,0 %
Sykkel-, gangveier/turstier
29,0 km
Kommunalt disponerte boliger
16,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
0,8 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 192 063
Enhetskostnader grunnskole
kr 126 378
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
11,9 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 190 047
Enhetskostnader institusjon
kr 1 179 515
Årsgebyr vannforsyning
kr 2 903
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 5 900
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 1 962
Reguleringsplaner
99 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 171 462
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.